Pirkimo-Pardavimo taisyklės

Atnaujinta: 2021-07-19www.estheta.lt

 • BENDROSIOS NUOSTATOS

   • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Šalių teises ir pareigas Pirkėjui įsigyjant Prekes iš Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.estheta.lt (toliau – eParduotuvė). Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti, o Pirkėjas – apmokėti ir priimti eParduotuvėje užsakytas Prekes.
   • Prieš Pirkėjo Paskyros registraciją ir/arba eParduotuvės naudojimosi pradžią (pirmąjį užsakymą) Pirkėjas privalo pateikti jo teisę įgyti ir disponuoti Prekėmis dokumentų (sertifikatai) kopijas Pardavėjui skaitmenine forma (ar Pardavėjo reikalavimu – tinkamai patvirtintas jų fizines kopijas), o taip pat susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir sutikti jų laikytis. Pirkėjui nepateikus šių dokumentų ar nesutinkant laikytis šių Taisyklių, Pirkėjo Paskyra nėra registruojama ir/arba Pirkėjas neturės galimybės naudotis eParduotuve.
   • Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

 

  • Prekės – Išskirtiniai produktai bei aparatai estetines kosmetologijos specialistams Lietuvoje
  • Pardavėjas – Prekes parduodanti bei El. parduotuvę administruojanti ir prižiūrinti UAB Estheta, juridinio asmens kodas 123456789, PVM mokėtojo kodas LT123456789, adresas Adresas. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Daugiau informacijos apie Pardavėją yra pateikiama eParduotuvės skiltyse https://estheta.lt/ bei https://estheta.lt/.
  • Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi eParduotuve ir joje įsigyja Prekes.
  • Paskyra – Pirkėjo atliekamos registracijos eParduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis, pranešimų ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo skiltis eParduotuvėje.
  • Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo surinkta informacija apie Pirkėją ar jo atstovą (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas.
  • Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.
   • Pirkimo – pardavimo sutartis dėl konkrečios Prekės įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai eParduotuvėje registruotas Pirkėjas pasirinkęs Prekes (suformavęs jų krepšelį)‌, patvirtina Prekių užsakymą ir jį apmoka užsakytų Prekių kainą šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
   • Pardavėjas Pirkėjo Asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Pardavėjo patvirtinta https://estheta.lt/privatumo-politika/. Asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, todėl Pirkėjas privalo atidžiai jas perskaityti ir būti įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.
   • Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, laikantis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei nusistovėjusia prekių pirkimo pardavimo gerąją verslo praktika. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa visai ar dalinai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
   • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjai yra informuojami eParduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo eParduotuvėje. Pirkėjui apsiperkant eParduotuvėje, taikoma jo Prekės užsakymo patvirtinimo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Pirkėjas privalo elgtis rūpestingai ir privalo pasitikrinti taikomas Taisykles prieš Prekių užsakymą.
 • PREKĖS, JŲ KAINA IR APMOKĖJIMO BEI PRISTATYMO TVARKA

  • Visa informacija apie Prekę, jos kainą ir papildomas išlaidas (jei tokių būtų),  ir kitas Prekių savybes yra nurodoma eParduotuvėje pateikiamų Prekių aprašymuose. Prekių nuotraukos, pateikiamos eParduotuvėje, yra tik iliustracinio pobūdžio ir jose nurodyta Prekių išvaizda ar su tuo susijusios savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje.  Užsakydamas Prekę, Pirkėjas visais atvejais turėtų vadovautis Prekės aprašymu, nurodytu eParduotuvėje.
  • Prekės kaina eParduotuvėje nurodoma eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius (jei tokie taikomi), taip pat nurodoma Prekės kainai taikoma nuolaida (jeigu tokia taikoma).